ഹൈഡ് ആക്റ്റിന് എന്തു സംഭവിച്ചു

ബ്‌ലും….. ചുമ്മാ…..( ഒന്നുമില്ല എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ചില അവസരങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരു ശബ്ദം പുറ്പ്പെടുവിക്കുമല്ലോ അതു തന്നെ )

Advertisements
Explore posts in the same categories: കണ്ടതും കേട്ടതും

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: