ഇവള്‍ maria83 gukama ?

ഇന്നത്തെ പത്രവാർത്തയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റിന് ആധാരമായത്, ഇന്റെർനെറ്റിലൂടെ ആളുകൾ തട്ടിപ്പിനിരയാകുന്നതിനെതിരെ സൈബർ സെല്ലിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് കണ്ടു. കുറച്ച് കാലം മുൻപ് മറ്റൊരു വാർത്ത കണ്ടിരുന്നു ഒരു പ്രവാസി മലയാളി ഇല്ലാത്ത കോടികൾക്കായി  ഉള്ള ലക്ഷങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ കഥ. എനിക്ക് വന്ന ഒരു മെയിൽ ഇവിടെ പോസ്റ്റാക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കും ഈ കത്ത് ഈ മെയിൽ ആയി വന്നിരിക്കാം……പ്രേമ നിർഭരമായ് അവൾ തുടങ്ങുന്നത് നോക്കുക

maria83 gukama , details 9/11/07

with love and trust.

Dearest Love,
I am more than happy of your reply to my mail. How is your day today? My name is Miss Maria Gukama single and never been married, I am 23 years old girl 5’8″ tall. i am from Cote D’Ivoire in west Africa and presently residing in the Nïdioum refugee camp here in Senegal where i am seeking political asylum due to the civil war that was fought in my country last two years. I am in surferings and pains here in this camp and i really need to have a man by my side to encourage me and give me good advice in life and help me to come out from this situation.

My late father Dr Col Dr Frank Gukama was chairman managing director of (Gukama INDUSTRIAL COMPANY LTD), in ABIDJAN the economy capital of my Country, and he was also the personal adviser to the former head of state before the rebels attacked our house one early morning and killed my mother and father in a cold blood. It is only me that is alive now and i managed to make my way to a nearby country Senegal where i am living now as a refugee. This Refugee Camp is headed by a Reverend Father, i used his office computer to send you this email and i only enter his office when he is less busy in his office.

In this camp we are only allowed to go out only on mondays and fridays of the weeks. It’s just like one staying in the prison and i hope by Gods grace i will come out here soon. I don’t have any brother,sister or relatives now whom i can go to all my relatives ran away in the middle of the war the only person i have now is Rev.STEVEN JERRY who is the pastor of the (Christ The  king of Churches) here in the camp he has been very nice to me since i came here but i am not living with him rather i am leaving in the women’s hostel because the camp have two hostels one for men the other for women.

The Pastors Tel number is ( 00221-313-29-48 )  if you call and tell him that you want to speak with me he will send for me in the hostel. As a refugee here i don’t have any right or privilledge to any thing be it money or whatever because it is against the law of this country.I want to go back to my studies because i only attended my first year before the traggic incident that lead to my being in this situation now took place. Please listen to this,i have my late father’s statement of account and death certificate here with me which i will send to you latter,because when he was alive he deposited some amount of money in a leading bank which he used my name as the next of kin,the amount in question is! $3.7(Three Million seven hundred US Dollars).

So i will like you to help me transfer this money to your account and from it you can send some money for me to get my travelling documents and air ticket to c ome over to meet with you.I kept this secret to people in the camp here the only person tha t knows about it is the Revrend because he is like a father to me. So in the light of above i will like you to keep it to yourself and don’t tell it to anyone for i am afraid of loosing my li fe and the money if people gets to know about it. Remember i am giving you all this information dueto the trust i deposed on you.I like honest and understanding people,truthful and a man of vision,truth and hardworking. My favourite language is english but very fluently.Meanwhile i will like you to call me

like i said i have alot to tell you  more about my in my next

mail. Attached here is my picture, Hoping to hear from you soonest.
Yours Forever in love.
Miss Maria

ഞാൻ മറുപടി ഇങ്ങനെ അയച്ചു. കുഞ്ഞെ ഞാൻ ഒരു നിസഹായനാണ്, നീ അതിന് പറ്റിയ ആരെ എങ്കിലും നോക്ക്, പണ്ട് തൃശ്ശൂർകാരൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ കഥ ഞാൻ ഓർത്തു സിംഹത്തിന്റേയും കഴുതപ്പുലിയുടേയും, ഈ ഫോട്ടോ ആണ് ഇതിന്റെ കൂടെ വന്നത് എന്നെ കാണാത്ത എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവളുടെ ചിത്രം

PLEASE CONTACT THE BANK FOR VERIFICATIONS TRANSFERMATION AND?POSSIBL.

Inbox X

Reply

|maria83 gukama show details 9/15/07

My Sweetheart,
I thank you once again for your kindness towards me. Remember i trust you honey that is why i am giving you all this informations. My love is for you and you alone,i will like to hear your voice everytime. I have informed the bank about my plans to claim this money and the only thing they told me is to look for a foreign partner who will stand on my behalf due to my refugee status and the laws of this country.

You will have 20% of the total money helping me In this regards and l have mapped 10% for any expenses that might come in this transfer and the remaining money will be managed by you in any business of your choice. i will like you to contact the bank immediately with this information,tell them that you are my foreign partner and that you want to know the possibilities of assisting me transfer my $3.7 million dollars deposited by my late father of which i am the next of kin. The contact

informations of the bank are as follows,
Royal bank of scotland international plc.
Mr.Clayton Davis Foreign Operation/Wire Transfer Dept.
Email addresses,(rbsintbank@inmail24.com)  OR
(claytondavis@inMail24.com) Account number BLB745008901546/QB/91/B.
Telephone number  (00447031947224)or(00447031947509)

My prayers is to move out from here as soon as possible.Please make sure that you contact the bank so that after the transfer you cansend some money from that money for me to prepare my traveling documents to meet with you in your country.

Contact them now on how to transfer the $3.7 million dollars deposited by my late father of which i am the next of kin. My dear i am glad that God has brought you to help me out from this situation and i promise to be kind and will equally need you in every area of my life plus investing this money since i am still too young to manage it. As i told you before ,this camp is just like a prison and my prayers is to move out from here as soon as possible .Please make sure that you contact the bank for more information ok. l am waiting to hear from you soonest!. Yours forever in love,
Miss Maria

ഈ മറുപടി വന്നിട്ട് നാളെ കൃത്യം രണ്ട് വർഷം തികയുന്നു. ഒടുങ്ങാത്ത ആർത്തിയുള്ള ന മ്മു ടെ മണ്ണിന്റെ മക്കൾ നാളെ മറ്റൊരു തട്ടിപ്പിനിരയായ കഥയുമായി വരാം….. ഓർക്കുക തട്ടിപ്പ് ഏത് രൂപത്തിൽ വരും എന്ന് പറയാൻ ആവില്ല……. ജാഗ്രതൈ…….ആദ്യത്തെ കത്തിന്റെ ഒപ്പം അയച്ചുതന്ന ഈ പൂവുകൾ അവസാനം പുഷ്പ്പചക്രം ആകാതിരുന്നത് എന്റെ ഫാഗ്യം….

വാൽ:- താത്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഫോൺ നമ്പർ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം

Advertisements
Explore posts in the same categories: വാർത്ത

3 Comments on “ഇവള്‍ maria83 gukama ?”

 1. വീ.കെ.ബാല Says:

  ആദ്യത്തെ കത്തിന്റെ ഒപ്പം അയച്ചുതന്ന ഈ പൂവുകൾ അവസാനം പുഷ്പ്പചക്രം ആകാതിരുന്നത് എന്റെ ഫാഗ്യം….

 2. Mi Says:

  Please do not reply to such spams. Remember, they are selecting e-mail ID’s randomly, most of them wont be even existing. By replying, you are giving them a confirmation that on the other end a living human is existing! Your e-mail ID will be forwarded to other spammers as well. So just delete such mails even without opening.


 3. അതെ സൂക്ഷിച്ചാല്‍ ദുഖിക്കേണ്ടി വരില്ല

  SAVE mullaperiyaar….
  SAVE lifes of morethan 40 lakhs of people …..
  SAVE kerala state….

  Dear TAMILS give us our LIFES
  And take WATER from us….
  WE will not survive…YOU can”t also survive…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: