ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ‌ഇല്ല സത്യം…….

 

 

 

 

 

ഇതിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടില്ല….. ഇനീ ആ തൊപ്പിവച്ചയാൾ…. ഏയ്….

Advertisements
Explore posts in the same categories: കണ്ടതും കേട്ടതും

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: