വർത്തമാനത്തെകുറിച്ച്

ജാതി, മത, രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകൾക്ക് കീഴ്പെടാത്ത പൗരന്മാർ  ആണ് ഒരുരാജ്യത്തിന്റെ മുതൽകൂട്ട്., അത്തരക്കാരായുള്ള എന്റെ സഹജീവികൾക്ക് വർത്തമാനത്തിലേയ്ക്ക് സ്വാഗതം, പരസ്പര  ബഹുമാനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ വിശകലനം, സംവാദം, അഭിപ്രായ സമന്വയം,  ആരോഗ്യകരമായ വിമർശനം ഇതൊക്കെയാണ് വർത്തമാനത്തിലൂടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്, നമുക്ക് പുതിയ അർത്ഥ തലങ്ങൾ തേടാം, മുഖം നോക്കാതെ പക്ഷം ചേരാതെ, നിങ്ങൾക്കൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒരു സഹയാത്രികനായി ഞാനും

ബഹുമാനത്തോടെ

വീ.കെ.ബാല

ഇന്നുതൊട്ട് 25-07-2008

any reading problem use font: Anjalioldlipi

ഇവിടെനിന്നും ഈ ഫോണ്ട് ലഭിക്കും

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: